1/48 Hasegawa, Nakajima Ki-84 Ko “Hayate”, 47th Hiko-Sentai, flown by 1st Chutai Asahi Tai, Narimasu Air Base, Tokyo, 1945.

1/48 Hasegawa, Nakajima Ki-84 Ko “Hayate”, 47th Hiko-Sentai, flown by 1st Chutai Asahi Tai, Narimasu Air Base, Tokyo, 1945.