1/48 Arii, Kawasaki Ki-100 Type 5 Army Fighter, Unknown Unit, Japan Mainland, 1945

1/48 Arii, Kawasaki Ki-100 Type 5 Army Fighter, Unknown Unit, Japan Mainland, 1945.