1/72 Eduard, Mikoyan Mig-15bis, No.20 Squadron, Egypt, 1950.

1/72 Eduard, Mikoyan Mig-15bis, No.20 Squadron, Egypt, 1950.