1/48 HobbyCraft, Polikarpov I-16 Typ 24, Lev L. Shestakov, 69th IAP, Odessa, Spring 1941.

1/48 HobbyCraft, Polikarpov I-16 Typ 24, Lev L. Shestakov, 69th IAP, Odessa, Spring 1941.