1/32 Hasegawa Ki-44 Tojo

1/32 Hasegawa Ki-44 Tojo.

Major Togo Saito, CO of the 85th Sentai, Canton, China, Summer 1945.

IMG_2379 IMG_2380 IMG_2381 IMG_2382 IMG_2383 IMG_2384 IMG_2386 IMG_2387 IMG_2388 IMG_2389 IMG_2390 IMG_2391 IMG_2392 IMG_2394 IMG_2395 IMG_2396 IMG_2397IMG_2398IMG_2399IMG_2400