1/48 Tamiya He162 A-2 Salamander 1./JG1 Leutnant Rudolf Schmitt, May 1945, Leck, Germany.

1/48 Tamiya He162 A-2 Salamander
1./JG1 Leutnant Rudolf Schmitt, May 1945, Leck, Germany.

IMG_2506 IMG_2507 IMG_2508 IMG_2509 IMG_2511 IMG_2512 IMG_2513 IMG_2514 IMG_2515 IMG_2516 IMG_2517 IMG_2518