1/48 Tamiya Spitfire Mk.Vb Tropical Turkish Air Forces

1/48 Tamiya Spitfire Mk.Vb Tropical Turkish Air Forces.

IMG_2878 IMG_2879 IMG_2880 IMG_2881 IMG_2883 IMG_2884 IMG_2885 IMG_2886 IMG_2887 IMG_2888 IMG_2889 IMG_2890 IMG_2891 IMG_2892 IMG_2893 IMG_2895 IMG_2896 IMG_2897 IMG_2898