1/48 Tamiya Ki-61d Hien, 2nd Lt. Shunzo Takashima, 244th Air Group, Chofu Airbase, May 1945

1/48 Tamiya Ki-61d Hien, 2nd Lt. Shunzo Takashima, 244th Air Group, Chofu Airbase, May 1945.