1/48 Hobbycraft, Bf109 B-1, IV./JG26, Germany, Winter 1938.

1/48 Hobbycraft, Bf109 B-1, IV./JG26, Germany, Winter 1938.