1/48 Hasegawa Ki44 II Shoki (Tojo) Major Togo Saito, CO of the 85th Sentai, Canton, China, Summer 1945.

1/48 Hasegawa Ki44 II Shoki (Tojo)
Major Togo Saito, CO of the 85th Sentai, Canton, China, Summer 1945.

IMG_3355 IMG_3356 IMG_3357 IMG_3358 IMG_3360 IMG_3361 IMG_3365 IMG_3366 IMG_3367 IMG_3368 IMG_3369 IMG_3370 IMG_3371