1/48 Zvezda, Yakovlev Yak-3, flown by Lt.Col. Ivan Vasilievich Maslov, 157th IAP, Germany 1945.

1/48 Zvezda, Yakovlev Yak-3, flown by Lt.Col. Ivan Vasilievich Maslov, 157th IAP, Germany 1945.